Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रदेश राजपत्र

कर्णाली प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना
2022-08-24
Download