Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रदेश राजपत्र

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना
2022-08-31
Download