Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
सूचना

सतर्कताका साथ सुरक्षित रहने सम्बन्धमा विज्ञप्‍ति
2022-09-25
Download