Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
सूचना

प्राकृतिक जोखिम दुर्घटना बीमाबाट लाभ प्राप्ति सम्बन्धी विवरण (२०७८/०४/०१ देखि २०७९/०८/१९ सम्म)
2022-12-06
Download