Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
प्रदेश राजपत्र

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको सूचना (मुख्यमन्त्री नियुक्त)
2023-01-12
Download