Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रदेश राजपत्र

कर्णाली प्रदेशको गाँउ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रारम्भ भएको सूचना
2023-10-04
Download