Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रदेश राजपत्र

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको सूचना (मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ती)
2024-05-06
Download