Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रदेश राजपत्र

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना (२०८१ सालका सार्वजनिक बिदा)
2024-05-01
Download