moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
मन्त्री
मा. हिमबहादुर शाही