moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
Eng     Nep
मुख्यमन्त्री/मन्त्री
मा. जीवन बहादुर शाही