moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
Eng     Nep
प्रमुख सुचनाहरु
पुर्व मन्त्री

मा. नरेश भण्डारी
मन्त्री
2074-11-06 - 2078-01-29