Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
मन्त्री ज्यूको सचिवालय

ओम प्रसाद पौडेल (रमेश)
स्वकिय सचिव
9844859736
महेश जि.सी.
स्वकिय सदस्य
9858051706
धर्मराज जि.सी.
स्वकिय सदस्य
9866078876