Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
मन्त्री ज्यूको सचिवालय

माफ गर्नुहोस, सामग्री प्राप्त भएन!