moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
Eng     Nep
प्रमुख सुचनाहरु
मन्त्री ज्यूको सचिवालय

दान सिं परियार