Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु

कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ साल श्रावण २२ गते शुक्रबारको बैठकबाट भएका निर्णयहरु
2021-08-13
Download