moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रदेश राजपत्र

प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८
2021-09-01
Download